Музејот како поим потекнува од деветте музи

Со Александриската библиотека е поврзан и прочуениот “Музеј”, кој бил во нејзин склоп, но тој името го добил буквално од 9-те Музи – штитенички и славенички на разни науки и културни сфери.


Музите се славенички по потекло од Македонија, па кон нивниот култ Македонците-владетели со Египет и Александрија, имале посебна почит.

Тие се штитенички на епот и херојството,историјата,музиката и лирското творештво, образованието, филозофијата, астрономијата и астрологијата, тетарот и сл. Иако за овие “нивни” сфери на интерес,во пишана форма имало многу и во самата библиотека, во Музејот имало и своевидни експонати од се што опфаќало заштитното поле на Музите. И токму заради тоа и во нивна чест и слава така е и наречен овој посебен оддел од Библиотеката
- МУЗИ (И=ЕЈ) а од неговото именување и своевидна функција и сите од подоцна со слична намена формирани институции ќе се наречат – МУЗЕЈ т.е МУЗЕИ (множ.)