Македонија прва по ранохристијански локалитети

Македонија е далеку пред сите по бројот на ранохристијанските локалитети, пред сите Балкански држави а камо ли во Европски рамки.


Имено на север - во Србија има само 20-тина ранохристијански локалитети а на исток ни толку, но во далеку по територија помалата Македонија има дури 330 ранохристијански локалитети според прегледите. Со најновите за првпат поопфатни истражувања веќе и овој број расте.

За воља на вистината само нешто и барем засега е поголем бројот во поистражената Грција, но ако се земе предвид дека поголемиот број од локалитети се во Егејска Македонија, тогаш сликата станува потполна. Македонија е лулка на христијанството на Европа.