Линкестите – македонско племе на рисови

Линкестида е  македонско кнежество во состав на Македонското кралство. Главен град му е Линк кој се наоѓал на свиокот реката Црна (Еригон) на ридот Висок Рид, над рибарникот кај денешното село Букри.


Линкестите се нарекувале и племе на рисови, за нив пишувале и Тукидид и Страбон. По нив подоцна и Хераклеа ќе го добие додатокот – Линкестида (Битола). Зошто племе на рисови?

Опстојот и денес на рисот по Пелистер, за разлика од другите региони каде е исчезнат, ни го потврдува масовното присуство на ова животно во антиката токму таму и зошто рисот е одбран како тотем и симбол на оваа македонско племе.