Деветте Музи се од Македонија.

Деветте музи се од Македонија, се јавуваат како ќерки на легендарниот крал Пиер, од македонското кнежество Пиерија (Пела)


Некаде се среќаваат и како Пиериди но и како Тириди, Пиплеиаи.Последниот поим е со значење – музи на Олимп.

И светиот извор до кој се напивале се наоѓал во Пиерија. Култот кон 9-те музи се сели подоцна во Беотија , друго македонско кнежество, а заради селењето на музите во Беотија во градот Леибетрон.

Дека се автентични македонски музи, сведочи и грчка химна од Делфи во која се вели дека градот Леибетрон е во Македонија. Култот го воспоставува Пиер од преголема љубов кон своите ќерки.

Понатака дополнителен факт е и што Хелените на пример славеле само три музи, но откога култот на 9-те музи зема замав низ тогашниот антички свет и самите го прифаќаат.

Секоја од музите си има свој делокруг чиј протагонист и славеник е:

- Калиопа е Муза на епот низ кој се опеваат хероите, па се претставува како му дава на Хомер таблички да ги опише еповите.

- Клеа е Муза на историјата и претставена е како седи и пишува над книга.

- Евтерпа е муза на лирските песни со најинтимните чувстава, љубови и сл., па е со кавал и лира во раце.

- Ерата е муза на еросот, стои зад свадбите, ги штити младенците и бракот со поколенијата.

- Терпеихора е муза на образованието и воспитувањето на младите.Нејзината статуа била по училниците.

- Полимнија е муза на песните и геометријата, кај филозофите мислатата во форма на песна и ритмика да се прима.

- Уранија е муза на астрономијата и астрологијата, предвидува настани со ѕвездите, па е со земјината топка и шестарот во раце.

- Талија е муза на комедијата па е со комична маска во раце и

- Мелпомена е муза на трагедијата и со тажна маска во раце, што ќе рече дека и двете последни музи се музи на тетарот.