Наметки од антиката и Византија - истоимени

Во времето на Византиско-македонските царски династии но и воопшто во Византиско време под поимот “кламис”, се подразбирала убава царска наметка.


Интересно е што кај војниците на Алекснадар Македонски во античко-македонската епоха пак, нивните војнички наметки се јавуваат под поимот – “хламида” што споредено со подоцнежниот кламис (к=х) и речиси истоимен поим а за иста работа – наметка.