Времената мерка - “Овнов рог”, или половина век

Од записите и Хрониките уште од Византиско време но и подоцна на осамените хроничари, монаси, монахињи и др. црковни отци низ средновековна Македонија, меѓу другите поими се јавува и поимот – “Овнов рог” како мерка за време.


Така еден овнов рог означувал време од секоја половина век, што е мерка спомнувана уште во Стариот завет. Таму уште може да се најде и под поимот – “Јобел” што е истоимен поим со - Овнов рог.