Поимот лептерно (лефтерно – лесно)

Зборот лефтерно е старомакедонски збор со значење – слободно (а,и).


Во друга пак иронична смисла овој поим се поврзува и со спомнувањето на најмалата и воедно најбезвредна пара во Библијата, па кога се вели лептерно, тоа може да се толкува и како – лесно, невредно, незанемарливо и сл.