Јасриб – е првичното име на Медина

Во времето кога Мухамед ја почнал новата вера Медина се викал Јасриб.


Тоа било град во кој се чувало перце од крилото на птицата Рух а таа подоцна ќе војува со “неверничките” богови и демони меѓу кои ќе е и Еврејскиот темен светец или бел демон Баал.