Села во околината на Свети Николе

Села кои гравитираат во околината на Свети Николе.


* Алакинце
* Амзабегово
* Арбасанци
* Богословец
* Буриловци
* Горно Ѓуганце
* Долно Ѓуганце
* Горно Црнилиште
* Долно Црнилиште
* Горобинци
* Делицинци
* Ерџелија
* Кадрифаково
* Кнежје
* Крушица
* Макреш
* Малино
* Мечкуевци
* Мустафино
* Немањица
* Орел
* Павлешенци
* Патетино
* Пеширово
* Преод
* Ранчинци
* Сопот (Св.Николско)
* Стануловци
* Стањевци
* Строиманци
* Трстеник (Св.Николско)
* Стара Мездра
* Нова Мездра
* Лозово
* Дорфулија
* Каратманово
* Милино
* Ќоселари
* Сарамзалино
* Аџиматово
* Ѓуземелци
* Кишино
* Бекирлија
* Аџибегово