Села во околината на Гевгелија и Валандово

Села кои гравитираат во околината на Гевгелија и Валандово.


* Кованци
* Моин
* Мрзенци
* Негорци
* Ново Коњско
* Прдејци
* Серменин
* Хума
* Конско (Гевгелиско)
* Богородица
* Миравци
* Петрово
* Габрово
* Давидово
* Милетково
* Смоквица
* Стојаково
* Селемли
* Ѓавато (Гевгелиско)
* Фурка
* Црничани (Дојранско)
* Ѓопчели
* Николиќ
* Сретеново
* Куртамзали
* Дурутли
* Органџали
* Севендекли
* Чаушли
* Џумабос
* Бајрамбос
* Башибос
* Дедели
* Казан Дол
* Кочули
* Прстен
* Раброво
* Собри
* Татарли
* Чалакли
* Балинци
* Брајковци
* Грчиште
* Јосифово
* Марвинци
* Удово
* Ајранли
* Аразали
* Булунтули
* Вејсели
* Градец
* Ѓулели
* Пирава
* Плавуш
* Терзели
* Честево
* Баракли
* Башали