Села во околината на Охрид

Села кои гравитираат во околината на Охрид.


* Велестово
* Елшани
* Коњско
* Љубаништа
* Пештани
* Подмоле
* Рамне
* Долно Лакочереј
* Горно Лакочереј
* Трпејца
* Шипокно
* Лескоец
* Велгошти
* Орман
* Рача
* Елешец
* Долно Коњско
* Лагадин
* Белчишта
* Велмеј
* Горно Средоречие
* Долно Средоречие
* Врбјани
* Годивје
* Лактиње
* Арбиново
* Злести
* Ботун
* Лешани
* Песочани
* Слатино
* Слатински Чифлик
* Оздолени
* Сошани
* Ново Село
* Брежани
* Црвена Вода
* Грко Поле
* Мраморец
* Издеглавје
* Сливово
* Турје
* Косел
* Скребатно
* Вапила
* Сирула
* Ливоишта
* Расино
* Куратица
* Свиништа
* Плаќе
* Речица
* Завој
* Опеница
* Мешеишта
* Оровник
* Горенци
* Требеништа
* Волино
* Климештани