Села во околината на Струга

Села кои гравитираат во околината на Струга.


* Горна Белица
* Долна Белица
* Октиси
* Драслајца
* Биџево
* Ложани
* Мороишта
* Враниште
* Радолишта
* Мали Влај
* Заграчани
* Франгово
* Шум
* Вишни
* Мислешево
* Калишта
* Радожда
* Луково
* Безово
* Брчево
* Дренок
* Јабланица
* Лакаица
* Локов
* Модрич
* Нерези
* Пискупштина
* Р'жаново
* Селци
* Буринец
* Збажди
* Присовјани
* Глобочица
* Делогожди
* Богојци
* Ливада
* Корошишта
* Мислодежда
* Ново Село
* Поум
* Џепин
* Тоска
* Лабуништа
* Подгорци
* Бороец
* Ташмаруништа
* Велешта
* Добовјани
* Горно Татеши
* Долно Татеши
* Вевчани