Ај! В Македонија глас се чует
Ај! В Македонија глас се чует
Ај! В Македонија глас се чует
од нејзини сираци.

Ај! Душманите побеснале
колат, бесат се на ред.

Ај! Вие браќа Македонци
Вие славни јунаци.

Ај! Крв'о знаме да развејме
в македонски долини.

Ај! На знаме е напишано
„слобода или смрт”.

Ај! Нека чует и Европа
да робот се пробуди.

Ај! Македонија не се плаши
од нивниот јатаган.
Ај тој се фрлат како тигар
среде војски, јатаган.