Партенија Зографски

(1818—1875)
Роден с во, с. Галичник.


Се учел нa "азбука", часослов, псалтир и светче, во дебарскиот манастир Св. Јован Бигорски. Потоа ја завршил Московската академија од каде се вратил во своето родно место и заедно со Д. Миладинов водел борба проивв грцизмот. Од 1857—1.859 год. заседнал во Цариград, каде ги издал своите македонски учебници.
Партвниј бил рамиположен за Поњано — Кукушки епиокоп. Заедно со Кирјак Дражилович се обидува одново да се отвори славјанска печатница во Солун, но грците попречиле. На практика Партепиј се служел со македоиски говор, галичко наречение и се обидувал теоретски да го разреши прашањето за литературен јазик во Македонија, поради кое што беше презрен од егзархијата. Умрел во февруари 1875 години.