Македонски земски грбМакедонски грб, жолт лав, исправен на задните нозе, со круна на главата и со двокака опашка на црвено поле. Над штитот се наѓа круна богато украсена со дијаманти. на грбот пишува Македонсе земле цимери, а под овој текст стои Insignia regini Dalmatie Macedoniae. Составувачот погрешил па го прецратал грешното, како што се гледа на сликата.

Алтхановиот грбовник од 1614 година кој се чува во Болоња