Прашања за Бугарите

Која е Бугарската oфицијална политика кон Македонците.
Подржувачите на оваа политика заслужуваат ваков одговор:
Да видиме што има бугарско во Бугарија. Официјално Бугарите се со идентитетот од Татаринот Аспарух.


Прво прашање - Каква врска има денешниот јазик во Бугарија со оргиналниот бугарски и колку збора има останатао од бугарскот јазик?

Одговорот е дека нема никаква врска и дека денешнијот литературен јазик се базира врз јазикот од Кирило и Методија кој потекнува од централна Македонија околината на Солун, значи дијалекта на Македонскиот.

- Второ прашање - Каква врска има дешното бугарско писмо со знаците кои ги употребувале татарите Бугари?
Одговорот е – Никаква, писмото се базира врз Македонската кирилица.

- Денешната Бугарска култура и фолклор нема ништо заедничко со Татарската Бугарска. Се знае кој песни се свират и пеат во Бугарија и каква врска имаат со Македонската култура.
- Ако некој се определил да биде Бугарин наместо Македонец, тоа е негово право, но и никој не му е крив и нема право да не напага нас Македонците што си го задржуваме нашиот Македонски идентитет и култура.

- Неспорно е дека голем број на Македонци во период на непостоење на Македонска држава и неможност за нејзиното формирање се изјаснуваат за припаданици на државата која го опфака македонското население, се изјаснуваат како - Бугари, Ромеи, Грци, Срби, Турци и др.
Зошто Гоце Делчев го зема псевдонимот “Aхил ” - Тој е свесен за својот Македонски идентитет, зошто ако е Бугарин не зел на пр.  Асдпарух или Кобурт ?!

- Кога прв пат се појавува на Балканот, Македонската Држава, а кога Бугарската ?
Идентитетот на Македонецот не случајно опстоил. Македонската култура и традиција е силна и е основа на сите култури од Балканот.

- Ако Македонската култура и идентитет почнува со Тито, Тогаш зошто се изјаснуваат за Македонци грагани во денешна Турција, денешна Бугарија, Грција, САД, Австралија, Аргентина ..луге кои не живееле во Македонија и не биле под влијание од Титовата Македонија. Овие луге си ги чуваат сопствените традиции и јазик.