Ставови на Влахов Мицов

За Македонците како засебен народ, општо.


- Влахов вели дека Македонци имало и во времето кога Бугарите уште немале свест за себе.

- Странските патеписци од XVI и XVII век пишувале за легендите за Александар Македонски среде македоскиот народ но и не само во Македонија, туку и во Бугарија.

- Бугарите немаат легенди за свои јунаци, за своја држава, од што заклучува –“А АКО НЕ ОСТАВИШ СПОМЕН – ЗНАЧИ ТЕ НЕМАЛО!”

- И уште подецидно:  “Затоа нападите на пропагандата против Македонскиот идентитет, всушност, го кријат стравот за самиот Бугарски идентитет“.

- За Илинденското востание вели дека е  “јулско-августовско”, а не “Преображенско” како лажно подметнуваат бугарските историчари. Како факт го наведува летописецот на Илинденското востание Христо Силјанов кој иако пробугарски настроен, востанието секаде го насловува со – Илинденско, а никаде Преображенско.

..Проблемот Влахов го гледа во тоа што едните (Македонците) сакаат држава (република) а од другите ( Тракиско-Одринскиот дел) кој денес е Бугарски се користи да се негира првото.