Преродба кај Бугарите

Георгиев Коста, "Филетизъм или проклятие" София, 1995:


"....Hе останал буквално нито един българин, който би искал да съзнае и признава себе си за българин, а не за елин и който би желал да говори и да се моли на своя роден език, а не на гръцки. "

В. Друмев:
    “И взехме ние да се учим на гръцки, да говорим по гръцки, да наричаме себе си гърци. И досега има между нас почитани българи, които се гърчеят, които хортуват... на гръцки, които мразят българите”.


- Во врска непостоењето на бугарска народна свест во  XIX  век, Францускиот конзул во Солун Кузинери пишува:

  "Бугарите сакаат себеси да се се декларираат како Грци"