Крстови во Македонија X

Крстови најдени во Македонија


V век - Неготино

Крст - приврзок за на гради.
Во средината и на сите краци
концентрични кругови
прилепени налистови.
Бронза:леење.

Димензии:39мм х 26мм

 

 

 

 
V-VI век - непознато место на наоѓање
Крст - приврзок за на гради.
напредната страна украс со бел емајл
распореден во пет кружни и 
четириправоаголни полиња.
На задната страна изгравиран крст
во центарот и натпис HC X N
Бронза:леење и емајлирање.
Димензии:40мм х 28мм
   

 

 
V-VI век - Скопје
Крлушка од оклоп.
Бронза: леење, гравирање,
исчукување и позлатување,
Димензии:24мм х 24мм
   

 

 
V-VI век - Штип
Крст-женски украсен приврзок
за на гради за чување реликвии.
Украсен со црн камен во средината.
Сребро: талење, украсување
со гранулација
Димензии: 23мм х 14мм
   

 

 
V-VI век - Кавадарци
Крст-приврзок за на гради
Напредната страна
пишува ФC HC
Задната страна
украсена со исчукување.
Бронза:леење и исчукување.
Димензии:
42мм х 25мм
   

 

 
 
КРСТ,VI век - Неготино
Крст-женски украсен
приврзок за на гради
за чување реликвии.
Украсен со необработен
смарагд во средина.
Златен лим
талење, гранулација
и доработка
   

 

 
VI век - Струмица
Крст приврзок за на гради.
Стилизирана претстава на Христовото
распетие.
Бронза: леење и доработување
Димензии: 55мм х 28мм
   

 

 
VI век - Неготино
Крстовидна апликација за облека.
Леење и доработување.
Димензии: 50мм х 50мм