Македонското име одбрането и со ихитофауната
Во Македонија многу малку се знае дека нашата земја своето име го запечатила пред светот и преку посебноста на својата ихитофауна.
Тоа е постигнато со именувањата на поединечните видови риба токму со македонското име од сите слатководни екосистеми водотеци, езера, блата и мочуришта од територијата на Р. Македонија. Кои се тие видови риба? Повеќето се од семејството на краповидни риби како:

- “Rutilus utilus macedonicus Steind.” (мермур);
- “Alburnus alburnus macedonicus Kar.” (дојранска белвица);
- “Barbus barbus macedonicus Kar.” (македонска мрена);
- “Leuciscis cephalus macedonicus Kar.” (струмички клен)

и од семејството на перкии е

- “Perca fluviatilis macedonica Kar.” (дојранска перкија)

Се разбира има и бројни други риби со чисто македонски регионални или локални епоними во својот целосен научен назив кои така и влегле во светската наука како:

- “Salmo pelagonicus Kar.” (пелагониска пастрмка);
- “Salmo peristericus Kar.” (пелистерска пастрмка);
- “Salmothymus ohridanus Stein” (охридска белвица, мекоуста пастрмка)
- “Leuciscis cephalus vardarensis Kar.” (вардарски клен);
- “Rutilus rutilus dojranensis Kar.” ( дојранска црвеноперка);
- “Rutilus rubilio ohridanus Kar.” (охридски грунец)
- “Rutilus rubilio prespensis Kar.” (преспански грунец);
- “Phoxinellus eroticus prespensis Kar.” (преспанско гунче) ;
- “Scardinius erythrophtalmus dojranensis Kar.” (дојранска писа);
- “Alburnus alburnus strumicaе Kar.” (струмичка белвица);
- “Alburnoides bipunctatus ohridanus Kar.” (шлунец)
- “Alburnoides bipunctatus prespensis Kar.” (преспански шлунец);
- “Chondrostoma nasus ohridanus Kar.” (охридски скобуст),
- “Chondrostoma nasus prespensis Kar.” (преспански скобуст) и
- “Chondrostoma nasus vardarensis Kar.” (вардарски бојник).
- “Barbus cuclolepis strumicae Kar.” (источна мренка);
- “Barbus prespensis Kar.” (преспанска мренка);
- “Rhodeus sericeus sericeus f. strumicae Kar.” (пласкун).
- “Noemacheilus barbatulus vardarensis Kar.” (вардарска вретенушка);
- “Cobitus taenia vardarensis Kar.” (вардарска штипалка),
- “Cobitus taenia ohridana Kar.” (охридска штипалка),
- “Cobitus taenia strumicae Kar.” (струмичка штипалка)


“Salmothymus ohridanus Stein” (охридска белвица, мекоуста пастрмка)


“Salmo peristericus Kar.” (пелистерска пастрмка)


“Salmo peristericus Kar.” (пелистерска пастрмка), на монетите од 2 денари
 
Дека се тие македонското оружје во борбата за нашето име и посебност, доволно укажува и што последниве години откога се вжешти битката за името, се случија некои чудни појави. Имено, се внесоа туѓи видови уништувачка риба која ги ништи македонските, како со “случајното” внесување (посредно) на американското и канадското џуџесто сомче во Тиквешкото Езеро (преку реката Блашница), а од таму потоа и во Црна Река и Вардар со притоките. Тие досега му нанесоа огромни штети на рибниот фонд на нашите македонски автохтони видови риби. Едноставно, по крвавите војни и делби на македонскиот народ, сега се ништи и неговата флора и фауна се што носи македонско име во себе и се што нас не поврзува со ова име.

(Извор за стручна терминологија – текст на Александар Настов од списание “Емитер“, бр. 57, април 2002 год, стр. 66-68)