Александар Ефтимов (1874—1938)
 во Битола. Учителствува во 1895/96 год.
Подоцна станува раководител на РК на ТМОРО за Лерин, а во 1899/900 год. е раководител на Битола. После една година е избран за член на Битолскист окружен револуционерен комитет и раководител на ученичката револуционерна организација во истиот град. За време на острите борби кои што се разгоруваат среде Македонците вo Бугатија, после Првата оветска војна, Ефтимав е на страната на Временото македонско претставништво. Тој остро ги напаѓа и порекнува големобугарските агенти Тодор Алвксантров и Александар Протогеров поради нивното отстапуваше од револуционерната кауза на македонскиот народ и застанување на страната од интересите на туѓинскиот – бугарски народ.