Јоан Димитријевиќ
Роден е во Охрид. Познат е како книжевник и печатар.

Живеел многу години во Цариград. Ја отпечатил "Првоначална наука за должностите" 1844 год., "Праматика јазика" и "Службеник малји" 1853 год.