Иванов Антон (Козинаров Антон Богданов, 1884-1942)
Активен припадник на бугарското работничко движење уште од неговите почетоци. Па така член е на првично именуваната БРСДП уште од 1904 год.
- 1907 год. е функционер на металските работници на Бугарија каде кативно се бори за прават на истите.

-1922 год. е член на ЦК КПБ.

-1923 год. по неуспехпот на Септемвриското востание во Пиринска Мкаедонија е уапсен

-1925 год. успева да ја напушти Бугарија и да емигрира во СССР.

-1928 год. до 1930 год. член е на Профинтерата

-1933 год до 1938 год. секретар на ЦК КПБ

-1936 год. како функционер – инструктор на Коминтерната распореден е на работа во организирање на доброволци во интернационални бригади за Граѓанската војна во Шпанија.


Иванов Антон како инструктор на Коминтерната, организира доброволци за Граѓанската војна во шпанија 1936 година

- 1941 год. член е на Политбирото на ЦК БРП (комунисти), а илегално се враќа и во Бугарија.

-1942 год, април е уапсен од бугарскат полиција а во јули истата година е осуден на смрт и стрелан.