Српска преписка XVII

Стојан Новаковиќ пратеник на Кралството Србија во Цариград – на Чедо Мијатовиќ, Министер за надворешни работи во Белград


Господине Министре,

Одговарајќи на Вашето писмо од 10 ов.м. ПNo 499 чест ми е да Ве замолам да направете што треба за да ни се пратат овие книги :


Чедомир Мијатовиќ, Министер за надворешни рабити во Белград

1200 – Буквари српски
500 – Буквари словенски
1000 – Граматики српски мали
500 – Истории црквени мали
500 – Катихизиси
1500 – Сметалки за I и II одделение
1500 – Сметалки за III и IV одделение
1500 - Упатства за Буквар
100 - Читанки за словенски јазик
227 - Читанки српски за I одделение
700 - Читанки српски за II одделение
700 - Читанки српски за III одделение.


Книгите треба да се пратат на адреса : “Legation Royale de Serbie a Constantinople“ преку e Дунав со брод, и со таа сметка тие не можат да бидат пред крајот на Јули овде. Јас овде ќе оставам наредба што со нив да се прави кога ќе дојдат. Ќе треба нешто пари за бакшиши на ќумрукот во таа прилика. Јас ќе наредам да се издаде, а да потоа од Вас, господине Министре, на пополна од касата да се бара. 

Бајкел печатарот отишол некаде на пат, а со неговиот застапник не можам да зборувам за таа работа. Но ќе му оставам упатства на г. Бозовиќ, кој со него ќе зборува штом се врати, и кој ќе ме извести. Целата работа и онака не може да влезе во реализација пред есента.

Што се однесува за вестите со изработката на “Македонскиот Буквар“ кои ми ги јавувате, многу сум задоволен и полн со благодарност на грижата и вниманието кое го поклонувате на моите предлози.

Со најодлична почит Ваш
Ст. Новаковиќ
Пратеништво на Кралството Србија во Цариград
Дов. бр.121
18. јуни 1888. година
во Цариград

(Извори – Оригинал Архив Србије, МИД ППО ф.II, 145/1888.; Граѓа за историјата на македонскиот народ од Архивот на Србија, том IV, книга III, [1888-1889] Белград 1987, стр.163-164)

Од писмото се наметнуваат следните факти :

1. Стојан Новаковиќ дава бројчен преглед на потребни книги за ширење на српската пропаганда во Македонија и предлага како да се транспортираат.

2. Целосната реализација на новиот “Македонскиот буквар” се планира за од есента 1888 год.